تاريخ روز : شنبه 03 فروردین 1398

شرکت باما (سهامی عام)

  

اخبار 

 
عنوان خبر:

تقسیم سود 1000 ریالی برای هر سهم در مجمع عمومی سالیانه برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 1396تقسیم سود 200 ریالی برای هر سهم در مجمع عمومی سالیانه برای سال مالی منتهی به 30 اسنفند 1395