تاريخ روز : سه شنبه 04 اردیبهشت 1397

شرکت باما (سهامی عام)

  

اخبار 

 
عنوان خبر:

تقسیم سود 200 ریالی برای هر سهم در مجمع عمومی سالیانه برای سال مالی منتهی به 30 اسنفند 1395تقسیم سود 200 ریالی برای هر سهم در مجمع عمومی سالیانه برای سال مالی منتهی به 30 اسنفند 1395