تاريخ روز : سه شنبه 04 اردیبهشت 1397

شرکت باما (سهامی عام)

  

اخبار 

 
عنوان خبر:

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت باما برای سال مالی منتهی به 30 اسفند 1395 در روز چهارشنبه مورخ 1396/03/10 با حضور 80.69% از سهامداران تشکیل گردید .مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت باما برای سال مالی منتهی به 30 اسفند 1395 در روز چهارشنبه مورخ 1396/03/10 با حضور 80.69% از سهامداران تشکیل گردید .